Loading...
Copyright
Copyright 2021 - APA Bilgi Teknolojileri
İletişim
Çerez Politikası

APA Bilgi Teknolojileri tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda sizleri “Çerez” (Cookie) hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” (Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır.

Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden erişilebilen Aydınlatma ve Açık Rıza metni ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma konusunda talep gönderebilir.

Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org sitelerini ziyaret ediniz.

Çerez (Cookie) Tipleri Nelerdir?

Çerez’ler, kullanım amacı, süreleri ve oluşturanlar açısından çeşitli tiplere ayrılırlar.

Çerez’i oluşturan ve yerleştiren tarafın kim olduğuna bağlı olarak web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına ve iş birlikteliklerine bağlı olarak farklı şirketler tarafından yönetilebilmektedir.

Çerezin kullanımda kaldığı süreye bağlı olarak session (oturum) çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini ziyaret etmeyi bıraktığı an silinmektedir. Kalıcı çerezler ise çerezin kullanım amacına bağlı olarak belirlenmiş sürelerde ziyaret bitmiş olsa bile kullanıcının ziyaretçinin cihazında kalmaktadır.

Çerezlerin kullanım amacına bağlı olarak web sitesinde reklam ve hedefleme çerezleri, deneyim kişiselleştirme çerezleri, doğrulama çerezleri, analiz/analitik çerezler ve teknik çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezler Neden Kullanılır?

Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.

  • Ziyaret ve deneyim kişiselleştirme, hedefleme, doğru ve amaca dönük reklam ve tanıtım faaliyetleri
  • Web sitesi ve bileşenlerinin işlevlerinin doğru, kolay ve daha verimli çalışması
  • Web sitesini, kaynak kullanımı, erişen bilgisi, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi bilgileri analiz ederek performansı arttırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek
  • Web sitesinin çalışması için gerekli olan işlevleri yerine getirmek

Çerez Kullanımına Dair Kişisel Tercih Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz?

Web sitemizin çalışması için gerekli olan bazı konularda çerez kullanımını tercihe bağlı olarak devre dışı bırakmak, web sitesinin doğru çalışmasına engel olabilmektedir. Bu tip çerezler ile ilgili terchilerinizi değiştirdiğinizde web sitemizden edineceğiniz bilgi ve ziyaret deneyiminizin aksamaya uğramayacağını garanti edemeyiz.

Kurumsal

APA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

APA bilgi teknolojileri Alternatif Grup bünyesinde yer almaktadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
SONRAKİ NESİL
- Uçuş Simülasyonu Eğitim Cihazları (FSTD) için Simüle edilmiş ATC ortamı (SATCE)
- Uçuşta kontrol kaybı engelleyici eğitimi (URPT)
SONRAKİ NESİL
- Maliyet
- Özelleştirme
- Öğrenim Eğrisi
- Destek
SİMÜLATÖR TEDARİK VE DANIŞMANLIĞI

Simülatör konusunda etkin eğitim sağlayacak cihaz için en iyi simülatörün temini ve anahtar teslimi çözümler.

Yetkili makamlardan gerekli sertifikasyonun temini için işbirliği.

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Şirketimizin veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak İletişim Danışmanlığı ve Reklam şirketimiz ve/veya yetkili temsilcisi ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz Hizmet Sözleşmeleri kapsamında şirketimiz ve/veya yetkili temsilcisi tarafından İletişim Danışmanlığı ve Reklam şirketimize aktarılan kişisel verileriniz APA Bilgi Teknolojileri tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve bağlı yönetmelikleri kapsamında ile aşağıdaki şartlara uyumlu olarak işlenir ve korunur.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, şirketimiz ve/veya yetkili temsilcisi ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler kapsamında ve şirketimiz tarafından sunulan İletişim Danışmanlığı ve Reklam hizmetlerine dair müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler sunmak, size özel kampanyalara ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılabilmesi gibi amaçlarla Kanunda öngörülen sınırlar dahilinde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi adına yalnızca iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile Kanun’da öngörülen sınırlar dahilinde ve yine Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Ad soyadı ve iletişim bilgileri ile sınırlı olan kişisel verileriniz şirketimiz, şirketimiz ve/veya yetkili temsilcileri ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz hizmet sözleşmeleri kapsamında şirketimiz ve/veya yetkili temsilcileri tarafından toplanmakta ve şirketimiz ve/veya yetkili temsilcileri tarafından İletişim Danışmanlığı ve Reklam şirketi olarak şirketimize verilen siparişler sırasında siparişlerin bireyselleştirilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak aktarılmakta olup İletişim Danışmanlığı ve Reklam şirketimizce de müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve yeni hizmetler sunulması,  çalışanları, APA Bilgi Teknolojileri’e hizmet veren kuruluşlar ile bunların çalışanlarının veya APA Bilgi Teknolojileri müşterilerinin taleplerini kolaylaştırmak veya güvenlik ve risk değerlendirmesi yapılması, yasal yükümlülüklerin ve yetkili diğer idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı şekilde toplanarak, yasal süresince saklanmaktadır.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıda e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak şirketimiz “ Kızılırmak Mh. 1451. Sk. No: 4/3 Çukurambar / Ankara” adresine posta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya info@apateknoloji.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Big Data nedir? Nasıl kullanılır?
İnternet kullanan her bireyin büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığı büyük veri; gözlemlerden, araştırmalardan, arama motorlarından, bloglardan, forumlardan, sosyal medyadan ve diğer birçok kaynaktan elde edilen verilerin anlamlı ve işlenebilir hale getirilmiş biçimine denir.
BÜYÜK VERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
Büyük verinin 5V olarak da bilinen;
Çeşitlilik (Variety),
Hacim (Volume),
Hız (Velocity),
Doğruluk (Veracity),
Değer (Value) özelliklerini barındırması gerekmektedir.
Toplanan verilerin yapısal değil farklı ortamlardan gelen veri formatında olması gerekir.
Büyük veri analitiği?
Büyük veri analitiği, farklı kaynaklardan ve terabaytlardan zetabaytlara kadar farklı boyutlarda yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan verileri içeren çok büyük, çeşitli veri kümelerine karşı gelişmiş analitik tekniklerin kullanılmasıdır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Biz Sizi Arayalım